AI White

At 2 Pili Kai Road, near Pilikai in Pilikai(1062E,965S,)