511 Neutron Tower

At 511 Neutron Tower, near Neutron in Neutron(688E,296S,28U)